ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze verkoopsvoorwaarden van Caloribel NV, met maatschappelijke zetel gelegen te 1080 Brussel, De Konickstraat 40/1 en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0461.014.472 (hierna genoemd: Caloribel), zijn van kracht, behoudens andersluidende bepalingen, die in de bijzondere voorwaarden van onze ontvangstmelding voorkomen. Deze voorwaarden annuleren en vervangen alle andere voorwaarden die eerder zijn overeengekomen of gereproduceerd op een door de koper uitgegeven document. Wijzigingen in deze voorwaarden moeten met de hand worden aangebracht, waarna de beide partijen naast de wijziging paraferen of handtekenen.

ART. 1 – De aanvaarding van een bestelling houdt voor de koper het formeel akkoord met de hiernavolgende voorwaarden in; geen enkele van deze voorwaarden mag als louter vormelijk of aanmanend aanzien worden.

ART. 2 – Alleen onze schriftelijke offertes zijn bindend. Een bestelling wordt derhalve pas als definitief beschouwd na door ons schriftelijk bevestigd te zijn. De door onze agenten of vertegenwoordigers aangenomen bestellingen, evenals de met hen aangegane overeenkomsten, zijn alleen na onze schriftelijke bevestiging geldig.

ART. 3 – Onze prijzen zijn gegrond op de thans geldende materiaalkoersen, loontarieven en lasten. In geval hieraan wijzigingen zouden gebracht worden, behouden wij ons het recht voor, boven de overeengekomen prijs, een evenredige verhoging in rekening te brengen. De prijzen en voorwaarden van onze offertes en bevestigingen zijn alleen geldig als het gebruik van onze toestellen plaats heeft in het ons aangegeven bestemmingsland. De koper verbindt zich door zijn bestelling de toestellen nooit zonder onze schriftelijke toestemming in een ander land dan dit waarvoor wij de bestelling hebben aanvaard en waarheen wij ze zenden, te gebruiken. Hij blijft voor het nakomen van dit voorschrift, rechtstreeks tegenover ons, verantwoordelijk. De karakteristieken der verkochte goederen zijn deze welke in de specificaties zijn opgenomen en waar de bestelling uitdrukkelijk naar verwijst; gegevens vervat in catalogi, technische beschrijvingen of publicaties, vervoersdocumenten, enz. … zijn louter van indicatieve aard.

ART. 4 – Onze goederen worden af fabriek geleverd. Wij verstrekken geen enkele waarborg in verband met de aangewende vervoermiddelen die wij slechts, bij wijze van louter dienstbetoon jegens de koper en zonder enige verantwoordelijkheid van onzentwege, inschakelen. De koper moet zijn eventueel verhaal onmiddellijk tegen de vervoerders instellen, zonder, om welke reden ook, de betaling uit te stellen, te verminderen of te weigeren. Wij zetten onze klanten er toe aan de colli’s bij hun aankomst te controleren; indien deze uiterlijke sporen van beschadiging vertonen is het nodig om alle voorbehoud te maken alvorens ontlasting aan de vervoerder te verlenen. De verpakking wordt aangerekend. Indien bij de bestelling keuringsproeven werden aanvaard zullen deze in onze werkplaatsen uitgevoerd worden. De koper zal acht dagen voor de datum der proeven een uitnodiging ontvangen om deze bij te wonen. Indien de koper niet vertegenwoordigd is zullen de proeven in zijn afwezigheid gebeuren en door hem als geldig worden beschouwd. Indien onze maatschappij bij de bestelling aanvaardt de proeven uit te voeren in de werkhuizen van de koper of op de plaats van installatie zullen deze proeven daar ook tegensprekelijk en volledig op kosten van de koper gebeuren. Indien in de bestelling geen enkele aanwijzing betreffende de leveringsmodaliteiten voorkomt zullen de goederen geacht worden te zijn geleverd bij hun eenvoudige terbeschikkingstelling aan de koper. Indien de koper, nadat wij hem van deze terbeschikkingstelling hebben verwittigd, binnen de acht dagen geen bezit van de goederen heeft genomen, of ons geen verzendingsonderrichtingen heeft gegeven, voorzien wij in het opslaan van de goederen, op kosten en risico van de koper, die overigens de normale vervaldatum van de op de levering betrekking hebbende betalingen, dient te eerbiedigen. 

ART. 5 – Bij vertraging in de levering, in hoofde van Caloribel, die één maand na de datum van het ter beschikking stellen aan de koper, niet overtreft, zal ons geen enkele schadevergoeding, boete of eender welke vergoeding kunnen ten laste gelegd worden. Evenmin bij vertraging in levering te wijten aan overmacht zoals staking of lockout, of deze van onze onderaannemers, onderbreking of moeilijkheden in vervoer, economische of andere beroeringen.

ART. 6 – Voor al het materiaal dat wij vervaardigen volgens schetsen, plannen, tekeningen of modellen ons door de koper overhandigd, staat laatstgenoemde wegens zijn bestelling, voor ons, van rechtswege, volledig borg voor alle schadevergoedingen die derden van ons, op grond der in deze bestelling voorkomende opgaven, zouden kunnen eisen wegens overtreding van om het even welke wet op de bescherming van de industriële-, handels- of kunsteigendom (octrooien, fabrieks- en handelsmerken en gedeponeerde modellen).

ART. 7 – Onze leveringen zijn tegen alle gebreken op het gebied van het concept, uitvoering of materiaal gewaarborgd. Wat de materiaalgebreken evenwel betreft zijn wij niet verantwoordelijk indien de fabricage van onze produkten volgens de regels der kunst gebeurde. De waarborgduur is vastgesteld op twee jaar, vanaf datum van verzending of terbeschikkingstelling. De waarborg is beperkt tot het herstellen of vervangen in onze werkplaatsen van de gebrekkig erkende stukken, met uitsluiting van elke andere vergoeding. De herstelde stukken of vervangstukken zijn in dezelfde termen en voorwaarden als het origineel materiaal gewaarborgd voor een nieuwe duur van twee jaar. Deze beschikking is niet toepasselijk op andere delen van het materiaal, waarvan de waarborgperiode slechts verlengd wordt met een duur gelijk aan die tijdens welke het materiaal onbeschikbaar bleef. De verrichtingen van : ontkoppelen, uiteennemen, vervoer vanuit de installatieplaats heen en terug, het terugplaatsen van het materiaal of van de gebrekkige stukken worden door de koper en op zijn kosten uitgevoerd. Indien de klacht van de koper door onze maatschappij ongegrond wordt verklaard zullen de kosten van onderzoek, herstelling of vervanging, hem in rekening worden gebracht. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid van de hand voor schade ontstaan uit : gebrek aan bewaking of onderhoud, schokken, vochtigheid, invreting, vervuiling, overmatige verwarming, gebruik der toestellen waarvoor zij niet bestemd zijn, abnormale omstandigheden. De waarborg houdt van rechtswege op wanneer de koper op eigen initiatief, of door een niet door ons gemandateerd persoon, herstellingen of wijzigingen heeft uitgevoerd. Teneinde de hierboven omschreven waarborg te kunnen inroepen dient de koper onze maatschappij binnen de vijftien werkdagen van de vaststelling van alle gebreken die zich hebben voorgedaan schriftelijk te verwittigen. De aansprakelijkheid van Caloribel zal in alle gevallen beperkt blijven tot het bedrag van de betrokken goederen, met een maximum van 2500,00 EUR. Bovendien is Caloribel, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten van aansprakelijkheid voor indirecte schade. Onder “indirecte schade” wordt verstaan: het missen van voordelen, financiële of commerciële verliezen, verlies van cliënteel, winstderving, omzetverlies, kansenverlies, inkomensverlies, verlies van voordelen, verlies van contracten, omzetverlies, renteverlies, economische verliezen of gemiste economische kansen, verlies van spaargelden, productieverlies, genotsderving, verlies van gebruik, verlies van goede wil en/of reputatie, schade of verlies van gegevens, onbeschikbaarheid van gegevens, tijdverlies, inkomstenderving, stijging van de kosten, bedrijfsstilstand of -beëindiging, werkloosheid, de verhogingvan de algemene onkosten, schade aan derden of eigendom van derden.

ART. 8 – Alle andere niet onder artikel 7 bedoelde klachten, in verband met onze leveringen, moeten ons binnen de acht kalenderdagen, na ontvangst van de levering, schriftelijk worden betekend. Wij behouden ons het recht voor alle zonder ons voorafgaand akkoord teruggestuurde goederen te weigeren. Wij behouden ons eveneens het recht voor alle terugzendingen van goederen te weigeren, zo deze niet gebeuren binnen de veertien kalenderdagen, na de betekening van dit akkoord.

ART. 9 – Alle facturen zijn contant betaalbaar. De betaling zal geschieden door elk betalingsmiddel, aangenomen door Caloribel, en moet conform zijn aan de betalingsmodaliteiten vermeld op de factuur. In elk geval, en in afwijking van artikel 1153 van het Burgerlijk wetboek, zal het bedrag van de op de vervaldag niet voldane facturen of debetnota’s, van rechtswege, en zonder dat de ingebrekestelling vereist is, verhoogd worden met een interest van 1%, per kalendermaand, tot op de dag van de betaling; waarbij elke ingezette maand voor volledig wordt aangerekend. Daarenboven zullen de facturen of debetnota’s, die onbetaald blijven na hun vervaldag, verhoogd worden met een forfaitaire som van 15% van het verschuldigde bedrag, en dit met een minimum van 125 euro; onverminderd toepassing van interesten indien daartoe aanleiding bestaat. Omgekeerd is dit ook van toepassing voor de door Caloribel verschuldigde bedragen. De koper stemt uitdrukkelijk in met het ontvangen van elektronische facturen. In ieder geval vloeit de stilzwijgende overeenkomst rond het ontvangen van de elektronische factuur voort uit de betaling door de koper van een elektronische factuur van Caloribel.

ART. 10 – De goederen blijven onze eigendom totdat de hoofdsom, incidentele kosten, rente en vergoedingen volledig betaald zijn. Echter, op het tijdstip van verzending of levering worden alle risico’s overgedragen aan de koper.

ART. 11 – Om te voldoen aan de wetgeving inzake afvalrecyclage zal de koper de gefactureerde apparaten, die aan het einde van hun gebruik zijn, op zijn kosten terugbezorgen aan Caloribel die de recyclagekosten zal dragen.

ART. 12 – Wanneer Caloribel en/of de koper geen beroep wenst te doen op buitengerechtelijke geschillenbeslechting of wanneer er geen oplossing gevonden is via deze weg, dan zullen alle betwistingen voorgelegd worden aan de rechtbanken van Brussel en, in voorkomend geval, aan de Vrederechter van het eerste kanton van Brussel, die door beide partijen als exclusief bevoegd erkend worden. Het onderhavig contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.

(versie september 2020)